Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Obowiązujący Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Żednia został sporządzony na lata 2009-2018 zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska w dniu 8 kwietnia 2009 roku. Do planu urządzenia lasu został wydany aneks zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska w dniu 17 kwietnia 2015 roku.
Poniżej zamieszczamy streszczenie obowiązującego Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Żednia wraz z krótkim objaśnieniem pojęć zawartych w streszczeniu.

Pobierz plik streszczenia (pdf, 0.47MB)

Pobierz plik z objaśnieniem niektórych definicji leśnych (pdf, 50KB).


Poniżej zamieszczamy "Prognozę oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Żednia"
Pobierz plik dokumentu (pdf, 3,27MB).