Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Nadleśnictwo Żednia to w większości, cenne pod względem przyrodniczym, lasy Puszczy Knyszyńskiej – jednej z największych w Polsce, położonej zaledwie kilkanaście kilometrów od Białegostoku. Puszczy, która pomimo trwającej kilka wieków zawieruchy historycznej przetrwała, zachowując w znacznym stopniu swój naturalny charakter.

Na terenie Nadleśnictwa Żednia znajdują się dwa rezerwaty przyrody, w których chronione są najcenniejsze pod względem przyrodniczym obszary.

Rezerwat przyrody „Gorbacz" o powierzchni 113,73 ha powołany został w 1966 r. Jego celem jest ochrona walorów dydaktycznych i naukowych jeziora Gorbacz wraz z otaczającymi je torfowiskami i występującą roślinnością torfowiskową. Rangę rezerwatu podnosi występowanie chamedafne północnej (Chamedaphne calycullata). Jest to jedno z niewielu w Polsce stanowisk tego gatunku.

W centralnej części rezerwatu znajduje się jezioro z okresu zlodowacenia środkowopolskiego, które niegdyś zajmowało całą rozległą dolinę. Aktualnie jezioro jest  niewielkich rozmiarów na skutek postępującego procesu zarastania.

Rezerwat „Las Cieliczański" w granicach Nadleśnictwazajmuje powierzchnię 239,98 ha. Powołany został w 1990 r. w celu ochrony i zachowania fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z licznymi cennymi zbiorowiskami leśnymi o naturalnym charakterze. Zbiorowiska te reprezentowane są głównie przez grądy (z rzadkim w naszych lasach wiązem górskim), bory mieszane i olsy. Dobrze zachowane w granicach rezerwatu są również łęgi jesionowo-olszowe. Rezerwat odznacza się dużym bogactwem i urozmaiceniem szaty roślinnej. Zajmuje obszar bogaty w źródła i wysięki formujące cieki wodne odprowadzane do rzeki Supraśl.