Wydawca treści Wydawca treści

Projekty unijne

Nadleśnictwo realizuje na swoim terenie kilka projektów na rzecz ochrony zagrożonych gatunków oraz różnorodności biologicznej. Są to między innymi projekty: „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” , „Ochrona in situ żubra w Polsce- część północno-wschodnia”, „Zwiększanie możliwości retencyjnych ekosystemów leśnych oraz przeciwdziałanie przyczynom suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

Realizując zadania gospodarcze Nadleśnictwo dąży jednocześnie   do ochrony różnorodności biologicznej lasów. Wiąże się to w wielu przypadkach z koniecznością dostosowania gospodarki leśnej do wymagań ochronnych rzadkich gatunków  i siedlisk przyrodniczych.

Ochrona orlika

Nadleśnictwo Żednia jest jednym z partnerów projektu „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000". Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.     

Teren Nadleśnictwa, położony w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska, jest ważną ostoją orlika krzykliwego. Każdego roku w Nadleśnictwie Żednia gniazduje ok. 20 par tego gatunku.

Głównym celem projektu jest zapewnienie długoletniego, korzystnego stanu populacji orlika krzykliwego na poziomie krajowym. Zaplanowane działania ochronne mają również służyć zatrzymaniu spadku liczebności oraz poprawie  stanu lęgowej populacji orlika krzykliwego w Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej.

Ochrona żubra

Puszcza Knyszyńska jest jedną z kilku w kraju ostoi żubra europejskiego (Bison bonasus). Teren Nadleśnictwa Żednia, obejmujący swoim zasięgiem część tego kompleksu, choć obecnie nie jest zasiedlony przez stałe stado,  ma ważne znaczenie dla ochrony i utrzymania populacji gatunku.     

Nadleśnictwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie  areałów  zajmowanych przez stado Puszczy Białowieskiej (Nadleśnictwa Białowieża, Browsk, Hajnówka)  oraz stado Puszczy Knyszyńskiej (teren Nadleśnictw Waliły, Krynki i Supraśl).  Dzięki istnieniu naturalnych korytarzy migracyjnych na terenie Żedni systematycznie odnotowywane są pojedyncze osobniki lub niewielkie – liczące od 2 do 5 sztuk -grupy żubrów.

Biorąc pod uwagę, iż dążenie do powiększenia aktualnych areałów stad jest jednym z podstawowych założeń gospodarowania populacją żubra, teren Nadleśnictwa Żednia stanowi ważną potencjalną ostoję gatunku.

Przystępując do projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia" Nadleśnictwo Żednia zaplanowało działania służące przede wszystkim poprawie warunków bytowania zwierząt. Zadania te w dłuższej perspektywie mają przyczynić się do stałej obecności żubra na danym terenie.

W czasie realizacji projektu w celu poprawy dostępu do wody oraz wzbogacenia bazy pokarmowej zwierząt na obszarze nadleśnictwa wybudowano 5 wodopojów,  założono 8 sadów, zagospodarowano kilkadziesiąt ha łąk.

Ważną grupą działań, podejmowanych w ramach projektu, są również działania informacyjno- edukacyjne.

W latach 2014-2017 Nadleśnictwo uczestniczyło w projekcie "Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce" współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 "Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów".

W ramach projektu Nadleśnictwo wybudowało zagrodę adaptacyjną, do której na przełomie 2015 i 2016 roku wsiedlono 8 żubrów pochodzących z Puszczy Białowieskiej. Stado zostało wypuszczone na wolność w maju 2016 r. Aktualnie zwierzęta są stale monitorowane między innymi z wykorzystaniem technik telemetrii.

Mała retencja

W celu zwiększenia możliwości retencyjnych lasów oraz zwiększenia bioróżnorodności  Nadleśnictwo przystąpiło do  projektu "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" (nr projektu: POIS.03.01.00-00-003/09-00). W ramach projektu w latach 2010 - 2011 przebudowane i wyremontowane zostały trzy duże obiekty: zastawka na cieku wodnym "Świnobród", grobla na zbiorniku "Kościukówka" oraz grobla na zbiorniku "Kozi Przeskok". Pojemność retencyjna tych obiektów wynosi 115 tys. m3 wody.