Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Przez teren Nadleśnictwa przebiegają granice czterech obszarów Natura 2000. Są to: · Dolina Górnej Narwi PLB200007 · Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 · Puszcza Knyszyńska PLB200003 · Ostoja Knyszyńska PLH200006

Obszary Natura 2000 to ustawowe formy ochrony przyrody, których celem  jest ochrona konkretnych siedlisk i gatunków uznanych za zagrożone w swoim naturalnym zasięgu występowania. Wyznaczane są one we wszystkich krajach Unii Europejskiej  tworząc spójną  Europejską Sieć Ekologiczną.

Obszary te ze względu na przedmiot ochrony dzieli się na:

1.       Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) wyznaczane dla ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków w granicach, w których ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

2.       Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) wyznaczane w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.

Ostoja Knyszyńska PLH 200006

W Nadleśnictwie Żednia Ostoja Knyszyńska zajmuje powierzchnię 17371 ha. W granicach ostoi znajduje się wiele fragmentów lasów o naturalnym charakterze. Powierzchnie leśne porozcinane są przez użytkowane rolniczo doliny niewielkich rzek i polany. Dominują tu drzewostany iglaste. Największe powierzchnie porastają bory mieszane. Lasy liściaste to przede wszystkim  grądy, olsy, sosnowo-brzozowe lasy bagienne oraz łęgi. Teren ten charakteryzuje się bogatą florą z istotnym udziałem gatunków borealnych. Występuje tu 6 gatunków roślin oraz 43 gatunków zwierząt cennych dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy.

Puszcza Knyszyńska  PLB 200003

W granicach obszaru bytuje co najmniej 38 gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony na obszarach OSO, wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 14 z nich to gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1%  populacji krajowej następujących gatunków ptaków: błotniak łąkowy, błotniak zbożowy, bocian czarny, trzmielojad, orlik krzykliwy, gadożer, dubelt, puchacz, sowa błotna, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, włochatka i kraska.

Ostoja w Dolinie Górne Narwi PLH 200010

W Nadleśnictwie ostoja ta zajmuje powierzchnię 347 ha. Koryto Narwi ma tu naturalny charakter, z meandrami i starorzeczami a jej dolina ma 0,3 – 3,0 km szerokości. Większość powierzchni doliny zajmują zbiorowiska szuwarowe, których występowanie uzależnione jest od corocznych wylewów rzeki. Dominują tu turzycowiska i trzcinowiska. Wzdłuż rzeki występują zakrzewienia i zadrzewienia wierzbowe. Lasy pokrywają niewielką część doliny. Około 60% obszaru jest użytkowane rolniczo.

Dolina Górnej Narwi

W obrębie obszaru występuje co najmniej 20 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Patsiej, w tym 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla: cyranka, krwawodziób, błotniak łąkowy, rycyk, cietrzew, derkacz, dubelt, kropiatka, rybitwa czarna, sowa błotna, zielonka.