Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Chronionego Krajobrazu

Ustawa o ochronie przyrody definiuje obszary chronionego krajobrazu jako tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi powołany Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r.